Select Page

Izvedba splošne mature (SM)

Maturitetni izpiti SM (angleščina, slovenščina in matematika; za datum izvedbe glej koledar splošne mature) se bodo letos izjemoma v spomladanskem roku pisali na dveh lokacijah – kandidati gimnazije iz Ilirske Bistrice bodo pisali izpite na šoli v Ilirski Bistrici, kandidati iz gimnazije v Postojni pa na matični enoti v Postojni. Izpiti pri ostalih (izbirnih) predmetih SM se bodo v celoti pisali v Postojni. Ustni izpiti se bodo, kot običajno, izvajali na obeh lokacijah.

K izpitom SM lahko pristopite le zdravi kandidati (brez znakov akutne okužbe dihal). Kandidati, ki niste dijaki ŠC Postojna morate ob prihodu v izpitni prostor nadzornemu učitelju oddati izpolnjeno in podpisano Izjavo polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo.

 

Prihod in odhod iz šole

Vsa določila v povezavi s prihodom in odhodom na  šolo v času pisanja SM ostajajo v veljavi, enako kot velja za čas priprave na maturo (navodila glej na spletni strani ŠC Postojna – POVEZAVA).

 

Potek pisnega dela maturitetnega izpita iz SM

Šola bo predhodno obvestila kandidate o razporeditvi v izpitni prostor (po e pošti, predvidoma 12 ur pred pričetkom izpita). Kandidati bodo posamično vstopali v izpitni prostor 30 minut pred začetkom izpita (ob 8.30). Kandidati se pred izpitnim prostorom ne smejo zbirati. Kandidati vstopajo v šolo in izpitni prostor z masko. V izpitnem prostoru si lahko odstranijo masko.

Kandidati morajo s seboj prinesti vse pripomočke, ki jih potrebujejo za pisanje posamezne izpitne pole (svinčnike, kemične svinčnike, nalivna peresa, ravnila, slovarje …). Imeti morajo tudi masko, vrečko, v katero bodo odložili uporabljeno masko, steklenico s pitno vodo in prigrizke za čas odmora. Razkužila za roke bodo v izpitnem prostoru.

S seboj morajo imeti tudi osebni dokument, ki ga odložijo na rob mize.

 

V času pisanja izpita kandidati ne zapuščajo izpitnega prostora, tudi v času odmora ostajajo v izpitnem prostoru. Nadzorni učitelj ostaja z njimi v razredu.

 

Garderob za kandidate v letošnjem letu ni. Dijaki odložijo svoje stvari na za to določen prostor v učilnici. andidati lahko odhajajo na toaleto posamično. Do toaletnih prostorov odhajajo v spremstvu nadzornega učitelja na hodniku.

 

Vnašanje elektronskih naprav (npr. mobitelov in ur) v izpitni prostor je prepovedano. Priporočamo, da mobilne telefone pustite doma. Če se bo zgodilo, da bo kdo izmed kandidatov prišel na izpit z mobilnim telefonom, ga bo odložil v posebno plastično vrečko. Te bomo shranili v poseben zaklenjen prostor. Prevzem telefonov bo možen posamično, po zaključku pisanja izpita (to je ob 13.00) in ne prej.

 

Po zaključku izpita kandidati čim prej po predvideni poti zapustijo izpitni prostor in šolo.

 

Potek ustnega maturitetnega izpita iz SM

V komisiji za ustni del  SM bosta dva učitelja: predsednik in izpraševalec. Izpraševalec je učitelj, ki poučuje predmet.

Izpraševalec pozove kandidata, da si izbere listek. Kandidat vstopa v prostor z masko, enako velja za učitelja. Kandidat se listka ne dotakne, le nakaže izbiro. Listek izvleče učitelj izpraševalec po predhodnem razkuževanju rok. Kandidat ima pravico enkrat zamenjati listek. Zamenjani listek se vrne v izpitni komplet.

Izpraševalec izjemoma lahko v soglasju s kandidatom spremeni vprašanje na izpitnem listku, če presodi, da je vprašanje v povezavi z učno snovjo, ki je bila zaradi epidemije slabše ali ni bila v celoti obdelana.

 

Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave. Ustni izpit traja največ 20 minut. V času priprave in odgovarjanja lahko dijak sname masko. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

 

Tudi pri ustnem izpitu morajo imeti kandidati svoje kemične svinčnike ali nalivna peresa. Na mizi bo samo šolski papir.

Dijaki bodo v soboto, 6. 6. 2020 obveščeni o datumih in urah ustnih izpitov pri SM.

Po zaključku izpita dijaki čim prej po predvideni poti  zapustijo izpitni prostor in šolo.


Izvedba poklicne mature (PM)

Vsi maturitetni izpiti poklicne mature se bodo na spomladanskem in jesenskem roku izjemoma pisali na dveh lokacijah. Kandidati programa Tehnik računalništva bodo maturitetne izpite opravljali v Ilirski Bistrici, kandidati programov Ekonomski tehnik, Strojni tehnik in Strojni tehnik–PTI bodo maturitetne izpite opravljali v Postojni.

Vsa določila v povezavi s prihodom in odhodom iz šole v času poteka poklicne mature ostajajo v veljavi – veljajo enaka pravila kot v času trajanja priprav na maturo. V kolikor kandidati še niso predložili podpisane Izjave pred vstopom v šolo/pristopom k maturi KLIK – povezava, morajo to storiti preden pristopijo k opravljanju prvega izpita na maturi.

Potek pisnega dela PM

Kandidati bodo predhodno obveščeni o sedežnem redu in razporeditvi v izpitni prostor (po elektronski pošti predvidoma 12 ur pred začetkom pisanja izpita). Kandidati bodo posamično vstopali v izpitni prostor 30 minut pred začetkom izpita (ob 8.30). Pred izpitnim prostorom se kandidati ne smejo zbirati oziroma zadrževati. Kandidati vstopajo v šolo in izpitni prostor z masko, v izpitnem prostoru si masko lahko odstranijo.

Kandidati morajo s seboj prinesti vse pripomočke, ki jih potrebujejo za pisanje posameznega izpita (svinčnike, kemične svinčnike, ravnila, kalkulatorje, slovarje…). Izjema so strojniški priročniki in tabele oziroma formule, ki jih kandidati potrebujejo pri reševanju izpitnih pol iz predmeta Strojništvo.

Kandidati morajo imeti s seboj tudi zaščitno masko, vrečko, v katero bodo odložili uporabljeno masko in steklenico s pitno vodo. S seboj morajo imeti tudi osebni dokument, ki ga odložijo na rob mize.

V času pisanja izpita kandidati ne zapuščajo izpitnega prostora, nadzorni učitelj ostaja z njimi v razredu. Na toaleto odhajajo posamično. Do toaletnih prostorov odhajajo v spremstvu nadzornega učitelja na hodniku.

Kandidati bodo svoje stvari odložili na za to določen prostor v izpitnem prostoru. Vnašanje elektronskih naprav (npr. mobilnih telefonov in ur) v izpitni prostor je prepovedano. Priporočamo, da kandidati mobilne telefone pustijo doma. Če se bo zgodilo, da bo kdo izmed kandidatov prišel na izpit z mobilnih telefonom, ga bo odložil v posebno plastično vrečko. Te bo šola shranila v poseben zaklenjen prostor. Prevzem mobilnih telefonov bo možen posamično, po zaključku pisanja izpita (to je ob 12.00) in ne prej.

Potek ustnega dela PM

Kandidat mora v izpitni prostor vstopiti z masko, enako velja za učitelja. V komisiji za ustni del poklicne mature bosta načeloma dva učitelja: predsednik in izpraševalec. Izpraševalec je učitelj, ki poučuje predmet.

Izpraševalec bo pozval kandidata, da si izbere listek z vprašanji. Kandidat se listka ne dotakne, temveč le nakaže izbiro. Listek izvleče izpraševalec po predhodnem razkuževanju rok. Kandidat ima pravico zamenjati listek. Zamenjani listek se vrne v izpitni komplet.

Izpraševalec lahko v soglasju s kandidatom izjemoma spremeni vprašanje na izpitnem listku, če presodi, da je vprašanje v povezavi z učno snovjo, ki je bila zaradi epidemije slabše obdelana ali ni bila obdelana v celoti.

Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave, razen pri opravljanju 4. predmeta, kjer kandidati nimajo na razpolago časa za pripravo. Ustni izpit traja največ 20 minut. V času priprave in odgovarjanja si lahko kandidat sname masko. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata, se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Kandidati morajo vsaj 24 ur pred predvidenim zagovorom projektne naloge pri 4. predmetu poklicne mature svojemu mentorju po elektronski pošti poslati predstavitev. Mentor pred zagovorom poskrbi za to, da je predstavitev shranjena na računalniku v izpitnem prostoru.

Pri ustnem izpitu morajo kandidati imeti svoje kemične svinčnike, ravnila, kalkulatorje, strojniške priročnike… Liste/papir za pripravo na ustni del bodo dobili v šoli.

Po zaključku izpita kandidati čim prej po predvideni poti zapustijo izpitni prostor in šolo.

Kandidati bodo v soboto, 6. 6. 2020, obveščeni o datumih in urah ustnih izpitov na poklicni maturi.


Podrobnejša higienska priporočila za izvedbo SM glej na spletni strani Ric-a (https://www.ric.si/sporocila/2020051415163950/).


 


(Število obiskov: 18)
Dostopnost