Select Page

Vpis v prvi letnik v šolskem letu 2024/25

Posodobljeno: 18.1.2024

Razpisani oddelki:

POSTOJNA 
gimnazija2 oddelka
ekonomski tehnik1 oddelek
strojni tehnik1 oddelek
predšolska vzgoja1 oddelek
avtoserviser1 oddelek
oblikovalec kovin – orodjar1 oddelek
pomočnik v tehnoloških procesih1 oddelek
ILIRSKA BISTRICA
gimnazija 1 oddelek
tehnik računalništva 1 oddelek

Pomembni datumi:

do 2. 4. 2024Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2024/25
do 8. 4. 2024 (do 16.00)Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran)
do 23. 4. 2024 (do 14.00)Morebitni prenosi prijav
do 16. 5. 2024Sprejemanje prijav neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini
do 24. 5. 2024Javna objava omejitve vpisa (spletna stran)
do 29. 5. 2024Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa in o poteku vpisa
od 17. 6. do 21. 6. 2024 (do 14. 00)Posredovanje dokumentov za vpis na srednje šole in vpis na programih brez omejitve ter izvedba prvega kroga izbirnega postopka na programih z omejitvijo vpisa
do 26. 6. 2024 (do 15.00)Prijava neizbranih učencev za 2. krog izbirnega postopka (rangiranje) v programih z omejitvijo vpisa
do 2. 7 .2024 (do 15.00)Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 3. 7. 2024 (do 14. 00)Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu
do 4. 7. 2024 (do 15. 00)Objava števila še prostih mest (spletna stran)
do 30. 8. 2024Vpis na še prosta mesta

Prijave za vpis

Prijavo za vpis v 1. letnik izpolnite vsi, ki se nameravate v letu 2024/25 vpisati v 1. letnik srednje šole, in https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Prijavnice (Vpis v srednjo šolo), ali v Državni založbi Slovenije.

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis najkasneje do 2. aprila 2024. MIZŠ bo objavilo število prijav za vpis na svojih spletnih straneh najkasneje do 8. aprila 2024 do 16. ure.

Učenci, ki se boste v roku prijavili za vpis, a se boste na podlagi teh ali drugih informacij želeli prijaviti na drugo srednjo šolo oziroma v drug program, boste lahko prijavo  do 23. aprila 2024 prenesli. Do tega datuma bodo vse šole (ne glede na število prijav) sprejemale take prijave. Po tem roku brez upravičenih razlogov prijav ne boste mogli več prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov ne bo končan, to je do 2. julija 2024 do 15. ure.

Učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, bodo lahko prijavnico oddali še do 16. maja 2024. Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 2. aprila 2024 po postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se bodo lahko prijavili do 16. maja 2024, vendar le na šole oz. za programe, kjer ne bo omejitve vpisa oz. bodo še prosta mesta.

Vpis

Vsi prijavljeni učenci boste morali izbranim šolam predložiti dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev med 17. in vključno 21. junijem 2024 (do 14. ure). O točnih datumih in urah vpisa boste obveščeni s strani srednje šole. Učenci, ki boste izpolnjevali pogoje, se boste na programe brez omejitve vpisa v tem času tudi vpisali.

Omejitev vpisa

Če bo šola v primeru večjega števila prijavljenih kandidatov za vpis v posamezen program s soglasjem MIZŠ sprejela sklep o omejitvi vpisa, bo prijavljene o tem pisno obvestila do 29. maja 2024.

V primeru omejitve vpisa bodo pri izbiri kandidatov upoštevana naslednja merila za izbiro (kandidati, ki zaključujejo OŠ od šolskega leta 2010/11 naprej): zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Kandidat lahko z učnim uspehom dobi največ 175 točk.

Če se v prvem ali drugem krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot materinega jezika) in matematike. Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega kandidata.

Šolski center Postojna v primeru omejitve vpisa ne predpisuje dodatnih meril za druge dosežke.

Izbira kandidatov bo opravljena v dveh krogih, in sicer:

V prvem krogu bodo srednje šole na osnovi navedenih meril izbrale učence za 90 % razpisanih mest. Kandidati bodo o rezultatih obveščeni do 21. junija 2024.

Kandidati, ki v prvem krogu ne bodo uspešni, bodo v drugem krogu kandidirali za 10 % preostalih prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in za vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah, ki ne bodo imele dovolj prijavljenih kandidatov. Kandidati bodo o razvrstitvi na eno izmed rangiranih šol obveščeni do 2. julija 2024.

Prosta mesta po končanem drugem krogu bodo objavljena na spletnih straneh MIZŠ do 4. julija 2024.POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Razpisani oddelki v šolskem letu 2024/25:

POSTOJNA 
strojni tehnik – PTI1 oddelek

Pomembni datumi:

do 13. 5. 2024Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2024/25
do 17. 5. 2024Javna objava številčnega stanja prijav (Internet)
do 3. 6. 2024Prenosi prijav
do 20. 6. 2024Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa / postopku vpisa
do 3. 7. 2024Posredovanje dokumentov za vpis na srednje šole in vpis
do 30. 8. 2024Vpis na še prosta mesta

Prijave za vpis

Kandidati, ki se nameravate vpisati v ta program, izpolnite prijavnico za vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo)  na povezavi: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Prijavnice, ali v Državni založbi Slovenije.

Vsak odda samo eno izpolnjeno prijavnico in jo posreduje izbrani srednji šoli do 13. maja 2024.

MIZŠ bo na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis najkasneje do 17. maja 2024. Če ne bo dovolj prijavljenih, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav kandidate obvestila, da izobraževanja v tem programu ne bo organizirala.

Kandidati, ki se boste v roku prijavili za vpis, a se boste na podlagi teh ali drugih informacij želeli prijaviti na drugo srednjo šolo oz. v drug program, boste lahko do 3. junija 2024 prijavo prenesli. Do tega datuma bodo vse šole (ne glede na število prijav) sprejemale take prijave. Po tem roku prijav ne boste mogli več prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

Vpis

Vpis in izbira kandidatov, ki se bodo prijavili do 13. maja 2024, bosta na šolah potekala

do 3. julija 2024. O datumu in uri vpisa boste obveščeni s strani šole.

Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov tudi po 3. juniju 2024 bistveno večje od razpisanega števila mest, bo šola v soglasju z MIZŠ sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bo obvestila kandidate najpozneje do 20. junija 2024.

Prijavljene kandidate šola izbere na podlagi točk, pridobljenih z:

  • učnim uspehom iz slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in splošnim učnim uspehom v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 45 točk; kandidatom, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje po programu, katerega predmetnik v posameznem letniku ne vključuje matematike, se v postopku omejitve kot nadomestilo za to oceno upošteva oceno pri tem predmetu v zadnjem letniku, ko se po tem programu predmet še izvaja;
  • učnim uspehom iz slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), strokovnega predmeta in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 15 točk.

V primeru omejitve vpisa bo šola v izbirnem postopku sprejela kandidate na vsa razpisana mesta.


(Število obiskov: 6.533)
Dostopnost