Select Page

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo na ŠC Postojna

Samoevalvacijsko poročilo

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ‡ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) je ravnateljica ŠC Postojna odgovorna za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole.

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2022-23

Poročilo o kakovosti

V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) ‡ (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) svet šole, na predlog ravnateljice, imenuje komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela (v nadaljevanju: komisija za kakovost) v programih srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega, poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja, ki jih izvaja šola.

Statut ŠC Postojna določa, da komisijo za kakovost sestavljajo najmanj štirje strokovni delavci, dva predstavnika delodajalcev in dva predstavnika dijakov oziroma staršev. Poročilo komisije za kakovost šola najkasneje do januarja vsako leto za preteklo šolsko leto objavi na svoji spletni strani.

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2022-23


(Število obiskov: 106)
Dostopnost