Select Page

Katalog IJZ

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Šolski center Postojna, Srednja šola
Naslov: Cesta v Staro vas 2
Pošta: 6230 Postojna
Telefon: 081 601 650 ali 081 601 651
Faks: 05/ 726 21 46
Elektronski naslov: info@scpo.si
Odgovorna uradna oseba: Helena POSEGA DOLENC, direktorica zavoda
Datum objave kataloga: 22.12.2016
Datum zadnje spremembe: /
Katalog je dostopen na spletu: www.scpo.si  (povezava)
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu zavoda.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVDU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja zavoda:

 1. Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:

– srednješolsko splošno izobraževanje

– srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

– višješolsko izobraževanje

– dejavnost knjižnice

 1. Zavod omogoča dokončanje izobraževanja po iztekajočih se programih še dve leti po tem, ko izobraževanje po teh programih zaključi zadnja generacija dijakov in študentov, vpisanih v iztekajoči se program.

 

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Organigram   (povezava)

 

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Zavod ima naslednje notranje organizacijske enote:

– Srednjo šolo

– Višjo strokovno šolo

 

Dejavnosti Srednje šole se izvajajo tudi v dislocirani enoti zavoda v Ilirski Bistrici.

Enota 1: Višja strokovna šola
Naziv in naslov: ŠC Postojna, Višja strokovna šola, Ljubljanska 2, 6230 Postojna
Telefon: (05) 721 23 30
Elektronski naslov: vs.postojna@guest.arnes.si
Vodja notranje organizacijske enote: Nada Vadnov, univ. dipl. psih., ravnateljica
Enota 2: Dislocirana enota zavoda v Ilirski Bistrici
Naziv in naslov: Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica
Telefon: 05 / 711 – 11 – 11
Elektronski naslov: gimnazija.ilb@scpo.si
Vodja notranje organizacijske enote: Gorazd Brne, univ. dipl. fil. in prof. soc., vodja Gimnazije Ilirska Bistrica

 

2. b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon
Delovno mesto in naziv: Direktorica zavoda
Elektronski naslov: info@scpo.si
Poštni naslov: Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
Službena telefonska številka: 081 601 650

 

2. c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (MIZŠ-zakonodaja)   (povezava)

Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Akt o ustanovitvi Tajništvo šole

Splošni akti zavoda

 • Zakon o gimnazijah
 • Zakon o poklicnem in strokovnem šolstvu
 • Šolska pravila
 • Šolska pravila ocenjevanja
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Zakon o šolski prehrani
 • Zakon o višjem strokovnem izobraževanju

 

2. č) Seznam predlogov predpisov

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja (www.dz-rs.si)  (povezava)

 

2. d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentih po vsebinskih sklopih

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Letno poročilo
 • Letni delovni načrt

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil. – povezava

 

2. e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:

Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.

 

2. f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod

Seznam evidenc:

 • Seznam vpisanih dijakov za tekoče šolsko leto
 • Seznam vpisanih dijakov za tekoče šolsko leto – izobraževanje odraslih
 • Seznam vpisanih študentov za tekoče študijsko leto
 • Seznam vpisanih študentov za tekoče študijsko leto – izobraževanje odraslih
 • Seznam zaposlenih delavcev
2. g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke (ali povezava)
Osebni listi dijakov in udeležencev izobraževanja odraslih Tajništvo šole
Osebni listi študenta Referat šole
Matična knjiga Tajništvo šole/Referat šole
Število dijakov po oddelkih in razredih Tajništvo šole
Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov Referat šole
Seznam dijakov z opravljeno maturo, poklicno maturo in zaključnim izpitom Tajništvo šole
Evidenca izdanih dokumentov o končanem študiju Referat šole

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod zagotavlja dostop do informacij javnega značaja, po postopku, ki ga določajo predpisi:

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ – Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne prosilcem, razen tistih informacij, za katere organ na podlagi 6. člena ZDIJZ zavrne dostop.

Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo sledeči predpisi:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ – Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15)
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
 • Večina informacij je dostopna prek spleta www.scpo.si – povezava
 • Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v času uradnih ur med 9:00 in 11:00 uro, v tajništvu Šolskega centra Postojna oz. med 9.30 in 11.30 v referatu Višje strokovne šole

 

4. STROŠKOVNIK

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – povezava

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod nima stroškovnika.

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

 • Vpisni pogoji
 • Vpisni pogoji na izobraževanju odraslih
 • Število vpisanih po programih in število diplomantov
 • Kontaktni podatki profesorjev, predavateljev
 • Cenik izobraževanja odraslih

(Število obiskov: 11)
Dostopnost