Select Page

1. SPLOŠNI POGOJI ZA VPIS

Program intenzivno pripravlja dijake na opravljanje mednarodne mature (International Baccalaureate). Uspešno opravljena mednarodna matura omogoča vpis na več kot 2.500 univerz po svetu.

Pogoji za vpis:

  • starost od 16 do 17 let;
  • v šolskem letu 2017/2018 končan drugi letnik srednje šole (štiriletni program) z najmanj prav dobrim splošnim učnim uspehom;
  • najmanj prav dober učni uspeh iz predmetov slovenščina ali italijanščina ali madžarščina kot materni jezik, angleščina in matematika;
  • aktivno vključevanje v dejavnosti na področju kulture in športa ter udeležba na različnih tekmovanjih (državnih, olimpijadah) iz znanja matematike, jezikov, naravoslovja, računalništva in podobno.

 

2. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

Dijaki, ki se želijo vključiti v program mednarodne mature, oddajo vlogo na posebnem obrazcu, ki ga hkrati s podrobnimi informacijami o programu mednarodne mature dobijo na gimnazijah, ki program izvajajo. To so:

  1. gimnazija Maribor, Trg Miloša Zidanška 1, Maribor,
  2. Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana, in
  3. Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, Kranj.

Vsak dijak odda samo ENO vlogo.

Gimnazija Bežigrad in Gimnazija Kranj bosta v šolskem letu 2018/2019 vpisali vsaka po 22 dijakov, II. gimnazija Maribor pa 44 dijakov.

Zainteresirani dijaki morajo prijavo z zahtevano dokumentacijo priporočeno in z oznako »IB2018« izbrani šoli poslati najkasneje do 9. marca 2018. K vlogi morajo priložiti fotokopijo spričevala prvega letnika in obvestila o uspehu v drugem letniku, dokazila o udejstvovanju in uspehu na področju obšolskih dejavnosti in dokazila o dosežkih na tekmovanjih. Nepopolne prijave in prijave, ki bodo prispele po za to določenem roku, ne bodo upoštevane.

 

3. MERILA ZA IZBIRO IN ROKI

Dokončno izbiro med kandidati, ki se bodo prijavili za vpis v program mednarodne mature, bodo opravile šole na podlagi osebnega pogovora s kandidati v aprilu 2018.

O izbiri bodo dijaki obveščeni v maju 2018.

 

4. INFORMATIVNI DAN

Gimnazija Kranj bo program Mednarodne mature predstavila na informativnem dnevu v petek, 9. februarja 2018, od 13.10 do 16. ure, v večnamenskem prostoru Gimnazije Kranj, in v soboto, 10. februarja 2018, od 10. ure do 11. ure,  v učilnici 2.

Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola, bo na informativnem dnevu dajala informacije o programu Mednarodna matura v petek, 9. februarja 2018, ob 15. uri, in v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. ur

II. Gimnazija Maribor bo informativni dan za vključitev v program Mednarodna matura organizirala v skladu s šolskim koledarjem, in sicer  v petek, 9. februarja 2018, ob 9. uri in 15.  uri,  in v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri.

Svetovalna služba

 


(Število obiskov: 40)
Dostopnost