Select Page

Šolska pravila in hišni red

ŠOLSKA PRAVILA IN HIŠNI RED – povezava


Šolska pravila Šolskega centra Postojna se dopolnijo v 17. členu – prepovedi in kršitve šolskega reda.

Pod točko 6 – najtežje kršitve se doda točka:

12. kršitve vsakokratnih ukrepov preprečevanja nalezljivih bolezni.

Dopolnitev šolskih pravil začne veljati z dnem objave.


Šolskim pravilom Šolskega centra Postojna se po členu 15. doda člen 15.a  (podaljšanje šolskega leta)

Dijakom se zaradi utemeljenih  razlogov lahko podaljša šolsko leto najpozneje do 31. 8. tekočega koledarskega leta.

Vlogo za podaljšanje naslovi dijak oz. njegovi starši na kolegij ŠC Postojna, najpozneje do 15. 4. tekočega koledarskega leta. Kasnejše vloge so možne izključno iz utemeljenih zdravstvenih razlogov, s priloženim zdravniškim  potrdilom.

UZ je člen 15.a  obravnaval na konferenci dne 23. 10.2023 in podal soglasje k predlaganim dopolnitvam. Dopolnitev stopi v veljavo  z objavo na spletnih straneh šole.


(Število obiskov: 957)
Dostopnost