Select Page

Pravila šolske prehrane

ŠOLSKA PREHRANA V ŠOLSKEM LETU 2023/24

V šolskem letu 2023/24 je cena malice 3,60 €. Način financiranja malic določa Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 – ZUJF) in Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013 – ZšolPre-1).

Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in ustrezno znižale višino položnice za šolsko prehrano. Vlog za uveljavljanje subvencije šolske prehrane zato ni potrebno oddajati na centrih za socialno delo, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2023. Še vedno pa je potrebna prijava na malico v šoli.

Zakon za uravnoteženje javnih financ določa, da so do subvencije upravičeni tisti, katerih dohodek na družinskega člana znaša do v Zakonu določenega deleža povprečnega mesečnega dohodka na osebo od neto plače. Ostali dijaki bodo malico plačali v celoti (približno 75 € na mesec), odvisno od prevzetih obrokov.

Malico se plača po položnici vsak mesec. Če ste oddali prijavnico na malico v šoli za šolsko leto 2023/24, boste dolžni za vsak mesec poravnati stroške malice (izjema so tisti, ki bodo upravičeni do subvencije celotne cene malice). Če stroški za malico ne bodo poravnani v določenem roku za pretekli mesec, ne bo dovoljen prevzem malice naprej. Če malica ni odjavljena in ne prevzeta, jo je treba vseeno plačati v celoti (tudi v primeru subvencije šolske malice). Lepo prosimo, da preverite, ali ste oddali prijavnico na malico in če se strinjate s pogoji. Če se ne strinjate s pogoji, prosimo da prijavnico na malico takoj pisno prekličete, v nasprotnem primeru boste nastale stroške za nazaj dolžni poravnati. Obrazec za pisno odjavo dobite na spletni strani šole www.scpo.si. Upoštevan datum odjave bo dva dni po prejemu pisne odjave.

Starši in dijaki posamezne obroke odjavljajo sami, in sicer je možna zgolj odjava malice preko spletne strani www.easistent.com. Dijaki in starši lahko odjavijo malico preko spleta do 7.00 ure zjutraj za tekoči dan. Odjava malice preko SMS sporočila ni možna.

Celoletna odjava malice je možna z obrazcem za odjavo šolske prehrane, prijava na malico pa s prijavnico na šolsko prehrano. Izpolnjen obrazec oziroma prijavnico oddate v tajništvu šole.

Postojna, 31. 8. 2023


Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) in na predlog ravnateljice je Svet šole Šolskega centra Postojna dne, 5. 3. 2013, sprejel

PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI

Šolski center Postojna, Srednja šola

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Ta pravilnik določa:

 • natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,
 • čas in način odjave posameznega obroka,
 • ravnanje z neprevzetimi obroki,
 • načine seznanitve učencev oziroma dijakov in staršev,

 

II. EVIDENTIRANJE, NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV

 

2. člen

Oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj, vodi dnevno evidenco o:

 • številu dijakov prijavljenih na šolsko malico,
 • številu prijav posameznega obroka,
 • številu odjav posameznega obroka,
 • številu neprevzetih obrokov,
 • plačilih šolske prehrane,
 • subvencioniranih obrokih.

Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja organizator šolske prehrane Željko Klačinski.

 

III. ČAS IN NAČIN PRIJAVE IN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA

 

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci oziroma dijaki v oskrbi (v nadaljevanju: starši) na obrazcu, ki ga predpiše minister.

Posamezen obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Odjavo šolskega obroka lahko uredijo starši, oziroma tudi dijak, če starši v prijavi na šolsko prehrano podajo izjavo, da obveznost odjave posameznega obroka prenesejo na dijaka.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi isti dan do 7.00 na naslednje načine:

 • z uporabniškim imenom in geslom na internetni naslov: Lopolis.si

Če starši oziroma dijak, ki je naročen na posamezni obrok, le-tega ne odjavi do roka, določenega v tretjem odstavku tega člena, plačajo starši polno ceno malice za ta dan.

 

IV. RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI

 

3. člen

Obroke, ki s strani učencev niso bili prevzeti do časa razdelitve obrokov (malica do 11.30)  šola brezplačno odstopi drugim učencem oziroma dijakom.

Neprevzetih  obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je razdeliti in uporabiti v skladu s prejšnjim odstavkom ali odstraniti.

 

V. NAČIN SEZNANITVE UČENCEV OZIROMA DIJAKOV IN STARŠEV

 

4. člen

Šola seznani učence oziroma dijake in starše s pravili šolske prehrane najkasneje do začetka šolskega leta na način, ki jim zagotavlja razumljivost, pravočasnost in dostopnost do informacij na spletnih straneh šole, na oglasnih deskah šole, kasneje pa na uvodnih roditeljskih sestankih in    v publikaciji šole.

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

5. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na svetu šole, uporablja  pa se od 1. 2. 2013.

 

V Postojni, dne 5. 3. 2013


(Število obiskov: 1.089)
Dostopnost