Select Page

K izpitom poklicne mature lahko pristopijo le zdravi kandidati (brez znakov akutne okužbe dihal). Priporočamo, da kandidati spremljajo množična občila in spletno stran šole, kjer bodo objavljene morebitne spremembe pri izvedbi mature.

Vsa določila v povezavi s prihodom in odhodom iz šole v času poteka poklicne mature ostajajo v veljavi – veljajo enaka pravila, kot v času trajanja pouka.

Kandidati, ki so zaradi visoko rizičnega stika z okuženo osebo napoteni v karanteno lahko pristopijo k maturitetnemu izpitu, če predložijo negativni PCR-test, ki ni starejši od 24 ur. Kandidati v karanteni z negativnim PCR-testom se zjutraj, pred pisanjem izpita, na šoli izkažejo s pisnim izvidom o negativnem testu, ne z SMS-sporočilom. Če nimajo kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA ali SMSPass za dostop do zVem, da bi si izvid lahko natisnili sami, se le-tega lahko natisne na vstopni točki oz. na vnaprej dogovorjeni lokaciji. Natisnjeni izvid lahko prevzamejo starši oz. skrbniki ali od kandidata pisno pooblaščena oseba. Enak protokol velja tudi za opravljanje ustnih izpitov.

V skladu s 4. členom Sklepa o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2020/2021 (UR. list RS, št. 30/2021) glede opravljanja mature v enem oziroma dveh zaporednih izpitnih rokih, morajo na SARS-CoV-2 pozitivni kandidati sporočiti razloge za neudeležbo Šolski maturitetni komisiji in v treh dneh predložiti dokazila o upravičenosti razlogov. Šolska maturitetna komisija k zbrani dokumentaciji doda svoje mnenje in vse skupaj pošlje v odločanje na Državno izpitno komisijo za poklicno maturo.

Potek pisnega dela poklicne mature

Vsi maturitetni izpiti poklicne mature se bodo na jesenskem roku pisali na Šolskem centru Postojna, Cesta v Staro vas 2.

Kandidati bodo predhodno obveščeni o razporeditvi v izpitni prostor (po elektronski pošti predvidoma 12 ur pred začetkom pisanja izpita). Kandidati bodo posamično vstopali v izpitni prostor 30 minut pred začetkom izpita (ob 8.30). Pred izpitnim prostorom se kandidati ne smejo zbirati oziroma zadrževati. Kandidati vstopajo v šolo in izpitni prostor z masko.

Kandidati morajo s seboj prinesti vse pripomočke, ki jih potrebujejo za pisanje posameznega izpita (svinčnike, kemične svinčnike, ravnila, kalkulatorje, slovarje…). Izjema so strojniški priročniki in tabele oziroma formule, ki jih kandidati potrebujejo pri reševanju izpitnih pol iz predmeta Strojništvo.

S seboj morajo imeti tudi osebni dokument, ki ga odložijo na rob mize.

V času pisanja izpita kandidati ne zapuščajo izpitnega prostora, nadzorni učitelj ostaja z njimi v razredu. Na toaleto odhajajo posamično. Do toaletnih prostorov odhajajo v spremstvu nadzornega učitelja na hodniku.

Kandidati bodo svoje stvari odložili na za to določen prostor v izpitnem prostoru. Vnašanje elektronskih naprav (npr. mobilnih telefonov in ur) v izpitni prostor je prepovedano. Priporočamo, da kandidati mobilne telefone pustijo doma. Če se bo zgodilo, da bo kdo izmed kandidatov prišel na izpit z mobilnih telefonom, ga bo odložil v posebno plastično vrečko. Te bo šola shranila v poseben zaklenjen prostor. Prevzem mobilnih telefonov bo možen posamično, po zaključku pisanja izpita in ne prej.

Po zaključku izpita kandidati čim prej zapustijo izpitni prostor in šolo po predvideni poti.

Datumi pisnih izpitov:

  • torek, 24. 8. 2021 – slovenščina;
  • sreda, 25. 8. 2021 – matematika;
  • petek, 27. 8. 2021 – angleščina;
  • torek, 31. 8. 2021 – 2. predmet – gospodarstvo, računalništvo, strojništvo.

Potek ustnega dela poklicne mature

Ustni izpiti bodo potekali na Šolskem centru Postojna od 24. 8. do 3. 9. 2021. Izjema je zagovor projektne naloge v programu tehnik računalništva, ki bo potekal na Gimnaziji Ilirska Bistrica.

Kandidati naj bodo pred izpitnim prostorom pet minut pred predvideno uro ustnega izpita, pri čemer naj upoštevajo vsa higienska priporočila NIJZ (ustrezna medsebojna razdalja, uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok).

Kandidat mora v izpitni prostor vstopiti z masko, enako velja za učitelja. V komisiji za ustni del poklicne mature bosta načeloma dva učitelja: predsednik in izpraševalec. Izpraševalec je učitelj, ki poučuje predmet.

Izpraševalec bo pozval kandidata, da si izbere listek z vprašanji. Kandidat se listka ne dotakne, temveč le nakaže izbiro. Listek izvleče izpraševalec po predhodnem razkuževanju rok. Kandidat ima pravico zamenjati listek. Zamenjani listek se vrne v izpitni komplet.

Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave, razen pri opravljanju 4. predmeta, kjer kandidati nimajo na razpolago časa za pripravo. Ustni izpit traja največ 20 minut. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata, se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Pri ustnem izpitu morajo kandidati imeti svoje kemične svinčnike, ravnila, kalkulatorje, strojniške priročnike… Liste/papir za pripravo na ustni del bodo dobili v šoli.

Po zaključku izpita kandidati čim prej po predvideni poti zapustijo izpitni prostor in šolo.

Kandidati bodo do 20. 8. 2021 po elektronski pošti obveščeni o datumih in urah ustnih izpitov na poklicni maturi.

Seznanitev kandidatov z rezultati na jesenskem izpitnem roku poklicne mature bo v četrtek, 9. 9. 2021.


(Število obiskov: 4)